آفتاب هشتم

نکند منتظرِ مُردنِ مایی آقـــا ...!

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده استدریافت


بسم الله الرحمن الرحیم


شهود عشق

موضوع: روایتگری حاج حسین یکتا در ارتباط با شهدا و ولایت محوری


#شهید_آوینی : مگر #عشق را جز در #هجران و #فرقت و #غربت می توان آموخت؟ 

پس این #درد_فراق همه هستی آدمی است و مایۀ اصلی هنر نیز همین غربت است که با اوست از آغاز تا انجام.

برگرفته شده از صدای نور